วารสารและการประชุมวิชาการ

การขอรับรองวารสารและการประชุมวิชาการสำหรับตีพิมพ์บทความวิจัย

     การรับรองเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยที่ใช้สำเร็จการศึกษา ให้ตรวจสอบรายชื่อวารสารวิชาการและรายงานการประชุมวิชาการสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยของบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หากวารสารวิชาการและรายงานการประชุมทางวิชาการนั้น ยังไม่ได้รับการรับรองให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 วารสารทางวิชาการ

 1. ถ่ายสำเนาปกวารสาร, รายนามผู้พิจารณาบทความ, ตัวอย่างบทความวิจัยในเล่ม 1 ชุด (กรณีขอ Full paper ให้ส่งตัวอย่างเล่มวารสารด้วย)
 2. บันทึกข้อความจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ขอให้รับรองวารสารดาวน์โหลดแบบเสนอรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยจากหน้าเว็บบัณฑิตศึกษาโดยให้ อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนามให้การรับรองวารสาร
 3. ส่งเอกสารในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ที่บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาร่วมกันในที่ประชุม
 5. เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการแล้วบัณฑิตศึกษาจะทำประกาศเพื่อรับรองวารสารโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ

 การประชุมทางวิชาการ 

 1. ถ่ายสำเนา Call for paper รายนามผู้พิจารณาบทความและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 ชุด
 2. ดาวน์โหลดแบบเสนอรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยจากหน้าเว็บบัณฑิตศึกษาโดยให้อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ลงนามให้การรับรองวารสาร
 3. ส่งเอกสารในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ที่บัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาร่วมกันในที่ประชุม
 5. เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการแล้วบัณฑิตศึกษาจะส่งรายชื่อวารสารและรายงานการประชุมวิชาการที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการการส่วนงานวิชการ ประจำคณะแล้ว ไปที่สภาวิชาการเข้าที่ประชุมเพื่อการรับรอบ
 6. เมื่อผ่านที่ประชุมสภาวิชการรับรองแล้ว วารสารวิชาการและรายงานการประชุมวิชาการจึงจะสามารถนำไปใช้ได้

icon connect รายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่  1/2561 (วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561)  icon downloads

Additional information