Seminar

การสอบวิชาสัมมนา


ระเบียบการสอบ

     วิชาสัมมนา เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 วิชา และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 3 วิชา วิชานี้เป็นการทดสอบความสามารถในการอ่าน ความเข้าใจ การรู้จักค้นคว้าทดลองและการบรรยายผลงานวิจัยในห้องสัมมนาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น การสัมมนานี้รวมถึงการที่นักศึกษาทุกคนต้องเข้าฟังคำบรรยายที่คณะ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักฟังความคิดเห็นและผลงานวิจัยของผู้อื่น ได้รู้จักช่วยตัวเองในการค้นคว้าและทดลองที่ถูกต้องทางเทคนิคและช่วยให้นักศึกษาที่มีความเชือมั่นในตัวเองในการเสนอผลงานต่อผู้อื่น วิชานี้จะเป็นรากฐานให้นักศึกษารู้จักการทำงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อไป นักศึกษาที่ลงรายวิชาที่ลงรายวิชาสัมมนาทุกระดับจะต้องยื่นแบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิชาสัมมนา ส่งบทความสัมมนา และเข้าสอบวิชาสัมมนา ตามปฏิทินการสอบระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดการสอบวิชาสัมมนามีเกณฑ์การให้คะแนนโดย พิจารณาจากเรื่อง รายงาน การเตรียมตัว ความเข้าใจ การตอบคำถาม ต้องสอบผ่านด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 และต้องเข้าฟังการสัมมนามากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหัวข้อทั้งหมดหรือเข้าฟังตามประกาศของบัณฑิตศึกษาจึงจะถือว่า สอบผ่านได้เกรด "S" หากไม่ได้ตามเกณฑ์ถือว่าสอบไม่ผ่าน ได้เกรด "U" และจะต้องลงทะเบียนในรายวิชานั้นใหม่

ข้อกำหนดและเรายละเอียดในการสอบวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา

 1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาสัมมนา (ระดับปริญญาโท MI และ MII ระดับปริญญาเอกวิชาสัมมนา DI, DII, DIII) เรียงลำดับตามที่หลักสูตรกำหนดและต้องยื่นแบบ แจ้งหัวข้อบรรยายวิชาสัมมนา ที่บัณฑิตศึกษา กำหนด
 2. เนื้อเรื่องที่จะบรรยายในการสัมมนากำหนดไว้
  1. วิชาสัมมนา MI และ DI นักศึกษาสามารถเลือกได้ 2 ลักษณะดังนี้
   แนะนำงานวิจัยของตนเองที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ (ได้มีการตีพิมพ์หรือไม่ได้มีการตีพิมพ์ก็ได้) หรือแนะนำบทความวิจัยในงานวิศวกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์จากวารสาร / การประชุมวิชาการที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) โดยจะต้องแบบสำเนาต้นฉบับบทความที่แนะนำมาด้วยในเอกสารบทความวิชาสัมมนาที่จัดทำ

  2. วิชาสัมมนา MII, DII, DIII จะต้องเป็นการแนะนำงานวิจัยของตนเองที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ (ได้มีการตีพิมพ์แล้วหรือยังไม่ได้มีการพิมพ์ได้)
 3. นักศึกษาจะต้องจัดทำเอกสารบทความวิชาสัมมนาตามรูปแบบที่กำหนด และส่งเอกสารบทความที่      บัณฑิตศึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 4. นักศึกษาจะต้องจัดทำสื่อสำหรับการบรรยายที่เรียบร้อยและชัดเจน
 5. นักศึกษาจะต้องเข้าบรรยายบทความวิชาสัมมนาของตนเอง (การบรรยาย 20 นาที และตอบคำถาม10 นาที) ตามวันและเวลาที่บัณฑิตศึกษากำหนด
 6. นักศึกษาจะต้องเข้าฟังการบรรยายวิชาสัมมนาในหัวข้ออื่นๆ ตามจำนวนที่บัณฑิตศึกษากำหนด
 7. การวัดผลวิชาสัมมนา บัณฑิตศึกษาจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบในแต่ละหัวข้อจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
  1. วิชาสัมมนา MI                                                                                               

   การจัดทำเอกสารบทความวิชาสัมมนา (เรียบร้อยถูกต้อง) คะแนน 30 %
   การจัดทำสื่อสำหรับการบรรยาย (เรียบร้อย , ชัดเจน) คะแนน 30 %
   การบรรยาย (บคลิคภาพ, ชัดเจน , เข้าใจเนื้อเรื่อง) คะแนน 20 %
   การตอบคำถาม (เข้าใจ, ถูกต้อง) คะแนน 20%

  2. วิชาสัมมนา MII, DII, DIII                                                                    

   การจัดทำเอกสารบทความวิชาสัมมนา (เรียบร้อย, ถูกต้อง) คะแนน 20 %
   การจัดทำสื่อสำหรับการบรรยาย (ร้อยร้อย, ชัดเจน) คะแนน 20 %
   การบรรยาย (บุคลิค, ชัดเจน, เข้าใจเนื้อเรื่อง) คะแนน 30 %
   การตอบคำถาม (เข้าใจ, ถูกต้อง) คะแนน 30 %

    
 8. ในการสอบสัมมนานักศึกษาจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยของคะแนนรวมจากกรรมการทุกท่าน ไม่น้อยกว่า 60 % และจะต้องเข้าฟังการบรรยายวิชาสัมมนาในหัวข้ออื่น ๆ ตามจำนวนที่บัณฑิตศึกษากำหนด โดยผลการสอบมีเกรด ดังนี้ S (Satisfactory) หมายความว่า ผ่าน เมื่อการสอบสัมมนาได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 60 % และเข้าฟังการบรรยายในหัวข้ออื่น ๆ ครบตามที่บัณฑิตศึกษากำหนด U (Unsatisfactory) หมายความว่า ไม่ผ่าน เมื่อการสอบสัมมนาได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 60 % แต่เข้าฟังการบรรยายในหัวข้ออื่น ไม่ครบตามที่บัณฑิตศึกษากำหนด หรือเมื่อการสอบสัมมนาได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 60% นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นใหม่ โดยมีการบันทึกเกรด U ลงใน Transcript
 9. ผู้เข้าฟังการบรรยายต้องรักษามารยาทในการสัมมนาอย่างเคร่งครัด การตรงต่อเวลา ไม่ส่งเสียงรบกวน เป็นต้น


เอกสารที่ใช้สำหรับวิชาสัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา

 แบบฟอร์มแจ้งหัวข้อบรรยายในการสัมมนา ประกอบด้วย

 • ขื่อหัวข้อสัมมนา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
 • ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 • รายละเอียดในการจัดทำบทความวิชาสัมมนา

 

Additional information