QUALIFYING

การสอบวัดคุณสมบัติ 

    เพื่อเป็นผู้ทีสิทธิ์ขอทำวิทยานิพนธ์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อนจึงจะมีสิทธิ์ขอทำวิทยานิพนธ์ มีรายละเอียด ดังนี้

การขอสอบวัดคุณสมบัติ

     นักศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) จึงจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ โดยการสอบวัดคุณสมบัติมีหลักเกณฑ์ดังนี้ จงจะสอบวัดคุณสมบัติได้

  1. นักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 และแบบ 2 จะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านก่อนการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) และการสอบวิทยานิพนธ์
  2. การสอบวัดคุณสมบัติทำได้ด้วยการสอบข้อเขียน และหรือการสอบปากเปล่า
  3. ให้คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบวัดคุณสมบัติ จำนวน 3 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์บัณฑิตที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
  4. ให้ส่วนสนับสนุนวิชาการจัดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการกำหนด
  5. ในกรณีที่คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติจะให้ผลการสอบเป็น S ต้องมีมติเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง
  6. กรณีสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถสอบวัดคุณสมบัติใหม่ในภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยนักศึกษาจะต้องชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามระเบียบสถาบันฯ
  7. กรณีนักศึกษาขอสอบวัดคุณสมบัติใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อขอสอบวัดคุณสมบัติหรือลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติตามระเบียบของสถาบันฯ

Additional information