proposal

การขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์


เพื่อให้การดำเนินงานในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล้องกับนโยบายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและสอดลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 กอรปกับมติคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2551
จัดให้มีการขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดังนี้

  1. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบการตั้งกรรมสอบกำหนดการสอบ และรายละเอียดในการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
  2. นักศึกษาสามารถดำเนินการยื่นอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตามขั้นตอนดังนี้

2.1  นักศึกษากรอกแบบอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แบบ บศ.วศ.๐๑) พร้อมลงลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ให้ความเห็นชอบพร้อมลงลายมือชื่อ

2.2  ยื่นเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ พร้อมยื่นเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ ได้ทุกวันในเวลาราชการ

Additional information