Thesisendid

ประกาศ
การยื่นสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
----------------------------------------------------------------------------------------------
เพื่อให้การดำเนินการยื่นสอบวิทยานิพนธ์ และการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยี     พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๑.    นักศึกษารหัสสุดท้าย รหัส ๔๙ เทอม ๑ (ระดับปริญญาเอก) และรหัส ๕๒ เทอม ๑      (ระดับปริญญาโท) วันที่ ๒๔-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น หลังจากสอบวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ ต้องส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม   ๒๕๕๗
๒.    สำหรับนักศึกษารหัส ๔๙ เทอม ๒ (ระดับปริญญาเอก) และรหัส ๕๒ เทอม ๒ (ระดับปริญญาโท) เป็นต้นไป หลังจากสอบวิทยานิพนธ์แล้วให้ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ภายใน ๙๐ นับแต่วันที่สอบผ่าน ถ้าส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ไม่ทันภาคการศึกษาที่สอบ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพ ในภาคการศึกษาถัดไป

ประกาศ ณ วันที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น)
รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Additional information