ส่วนสนับสนุนวิชาการ (บัณฑิตศึกษา)

ชั้น 1 อาคาร A (ตึก 6 ชั้น) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แขวงลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

10520

โทรศัพท์ / โทรสาร 02 329 8319

Additional information