์Notice

     

     ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจ้งเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษา

     เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาเอง จึงขอให้นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

     ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น.

      ณ ห้องประชุม 2 ชั้น อาคาร 12 ชั้น (E12)

Additional information