ประกาศ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก การสอบประมวลความรู้ และการสอบวิชาสัมมนา

ประกาศ เรื่อง การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในภาคการศึกษาที่ 2/2563

ช่องทางการติดต่อบัณฑิตศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

การขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส 58xxxxxx และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 59xxxxxx)

การขอขยายเวลาการสาเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีสุดท้าย