ประกาศ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)