ตารางสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564