เรื่อง ประกาศตารางสอบวิชาสัมมนา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการสอบวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การเข้าฟังเข้าสอบวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

***การสอบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564