ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบวิชาสัมมนา (Seminar Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ การเข้าฟังการสอบสัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (Announcement for attending the seminar interview for graduate studies, second semester, academic year 2023)

ประกาศ กำหนดการสอบวิชาสัมมนา (Seminar Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566