• ชั้น 1 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • 0-2329-8319

ระเบียบการสอบ

วิชาสัมมนา เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 วิชา และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 3 วิชา วิชานี้เป็นการทดสอบความสามารถในการอ่าน
ความเข้าใจ การรู้จักค้นคว้าทดลองและการบรรยายผลงานวิจัยในห้องสัมมนาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น การสัมมนานี้รวมถึงการที่นักศึกษาทุกคนต้องเข้าฟังคำบรรยายที่คณะ
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักฟังความคิดเห็นและผลงานวิจัยของผู้อื่น ได้รู้จักช่วยตัวเองในการค้นคว้าและทดลองที่ถูกต้องทางเทคนิคและช่วยให้นักศึกษาที่มีความเชือมั่นในตัวเองในการ
เสนอผลงานต่อผู้อื่น วิชานี้จะเป็นรากฐานให้นักศึกษารู้จักการทำงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อไป นักศึกษาที่ลงรายวิชาที่ลงรายวิชาสัมมนาทุกระดับจะต้องยื่นแบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิชาสัมมนา
ส่งบทความสัมมนา และเข้าสอบวิชาสัมมนา ตามปฏิทินการสอบระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดการสอบวิชาสัมมนามีเกณฑ์การให้คะแนนโดย พิจารณาจากเรื่อง
รายงาน การเตรียมตัว ความเข้าใจ การตอบคำถาม ต้องสอบผ่านด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 และต้องเข้าฟังการสัมมนามากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหัวข้อทั้งหมดหรือเข้าฟัง
ตามประกาศของบัณฑิตศึกษาจึงจะถือว่าสอบผ่านได้เกรด “S” หากไม่ได้ตามเกณฑ์ถือว่าสอบไม่ผ่าน ได้เกรด “U” และจะต้องลงทะเบียนในรายวิชานั้นใหม่

ข้อกำหนดและเรายละเอียดในการสอบวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาสัมมนา (ระดับปริญญาโท MI และ MII ระดับปริญญาเอกวิชาสัมมนา DI, DII, DIII) เรียงลำดับตามที่
หลักสูตรกำหนดและต้องยื่นแบบ แจ้งหัวข้อบรรยายวิชาสัมมนา ที่บัณฑิตศึกษา กำหนด
2. เนื้อเรื่องที่จะบรรยายในการสัมมนากำหนดไว้
2.1 วิชาสัมมนา MI และ DI นักศึกษาสามารถเลือกได้ 2 ลักษณะดังนี้
แนะนำงานวิจัยของตนเองที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ (ได้มีการตีพิมพ์หรือไม่ได้มีการตีพิมพ์ก็ได้) หรือ
แนะนำบทความวิจัยในงานวิศวกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์จากวารสาร / การประชุมวิชาการที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) โดยจะต้องแบบสำเนาต้นฉบับ
บทความที่แนะนำมาด้วยในเอกสารบทความวิชาสัมมนาที่จัดทำ
2.2 วิชาสัมมนา MII, DII, DIII จะต้องเป็นการแนะนำงานวิจัยของตนเองที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ (ได้มีการตีพิมพ์แล้วหรือยังไม่ได้มีการพิมพ์ได้)
3. นักศึกษาจะต้องจัดทำเอกสารบทความวิชาสัมมนาตามรูปแบบที่กำหนด และส่งเอกสารบทความที่ งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4. นักศึกษาจะต้องจัดทำสื่อสำหรับการบรรยายที่เรียบร้อยและชัดเจน
5. นักศึกษาจะต้องเข้าบรรยายบทความวิชาสัมมนาของตนเอง (การบรรยาย 20 นาที และตอบคำถาม 10 นาที) ตามวันและเวลาที่บัณฑิตศึกษากำหนด
6. นักศึกษาจะต้องเข้าฟังการบรรยายวิชาสัมมนาในหัวข้ออื่นๆ ตามจำนวนที่บัณฑิตศึกษากำหนด
7. การวัดผลวิชาสัมมนา บัณฑิตศึกษาจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบในแต่ละหัวข้อจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
7.1 วิชาสัมมนา MI
การจัดทำเอกสารบทความวิชาสัมมนา (เรียบร้อยถูกต้อง) คะแนน 30 %
การจัดทำสื่อสำหรับการบรรยาย (เรียบร้อย , ชัดเจน) คะแนน 30 %
การบรรยาย (บคลิคภาพ, ชัดเจน , เข้าใจเนื้อเรื่อง) คะแนน 20 %
การตอบคำถาม (เข้าใจ, ถูกต้อง) คะแนน 20%
7.2 วิชาสัมมนา MII, DII, DIII
การจัดทำเอกสารบทความวิชาสัมมนา (เรียบร้อย, ถูกต้อง) คะแนน 20 %
การจัดทำสื่อสำหรับการบรรยาย (ร้อยร้อย, ชัดเจน) คะแนน 20 %
การบรรยาย (บุคลิค, ชัดเจน, เข้าใจเนื้อเรื่อง) คะแนน 30 %
การตอบคำถาม (เข้าใจ, ถูกต้อง) คะแนน 30 %
8. ในการสอบสัมมนานักศึกษาจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยของคะแนนรวมจากกรรมการทุกท่าน ไม่น้อยกว่า 60 % และจะต้องเข้าฟังการบรรยายวิชาสัมมนา
ในหัวข้ออื่น ๆ ตามจำนวนที่บัณฑิตศึกษากำหนด โดยผลการสอบมีเกรด ดังนี้

S (Satisfactory) หมายความว่า ผ่าน เมื่อการสอบสัมมนาได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 60 % และเข้าฟังการบรรยายในหัวข้ออื่น ๆ ครบตามที่บัณฑิตศึกษากำหนด
U (Unsatisfactory) หมายความว่า ไม่ผ่าน เมื่อการสอบสัมมนาได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 60 % แต่เข้าฟังการบรรยายในหัวข้ออื่น ไม่ครบตามที่บัณฑิตศึกษากำหนด หรือเม่อการสอบสัมมนาได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 60% นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นใหม่ โดยมีการบันทึกเกรด U ลงใน Transcript
9. ผู้เข้าฟังการบรรยายต้องรักษามารยาทในการสัมมนาอย่างเคร่งครัด การตรงต่อเวลา ไม่ส่งเสียงรบกวน เป็นต้น

เอกสารที่ใช้สำหรับวิชาสัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา

1. แบบฟอร์มแจ้งหัวข้อบรรยายในการสัมมนา ประกอบด้วย
1.1 ขื่อหัวข้อสัมมนา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
1.2 ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2 . รายละเอียดในการจัดทำบทความวิชาสัมมนา