ประกาศ เรื่อง การส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เพื่อสำเร็จการศึกษา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์