ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562