ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562