• ชั้น 1 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • 0-2329-8319

ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์

1.นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร และลงทะเบียน วิชา Master Thesis (ตัวสุดท้าย) แล้ว
2. ยื่นคำร้องเพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อ งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา
3. เข้าสอบสัมภาษณ์วิทยานิพนธ์ ตามวันและเวลาที่ งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษากำหนดเท่านั้น

ขั้นตอนหลังสอบวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว

1. รับใบสรุปผลการสอบวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ทันทีหลังสอบเสร็จ
2. หากมีการแก้ไขวิทยานิพนธ์ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องดำเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์
และนำเสนอกรรมการผู้รับผิดชอบตรวจสอบการแก้ไขวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบการแก้ไขก่อน พร้อมแนบแบบฟอร์มการตรวจสอบรับรองแก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (แบบฟอร์ม 20) มายื่นขอรับใบรับรองวิทยานิพนธ์ได้ที่ งานวิชาการบัณฑิตศึกษา (ในกรณีที่ผ่านการตรวจสอบแล้วต้องมีลายเซ็นต์ กรรมการผู้รับผิดชอบการตรวจสอบที่ปกเล่มวิทยานิพนธ์ )
3. รับใบรับรองวิทยานิพนธ์ นำไปให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ลงนามรับรองความถูกต้อง
4. นำวิทยานิพนธ์เข้ารูปเล่มเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่ง บัณฑิตศึกษาภายใน 90 วันหลังจากวันสอบ ทั้งในรูปเล่มเอกสาร จำนวน 2 เล่ม
และในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ชุด ( CD ในรูปแบบ pdf file ) ขณะที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา
5. ติดต่อขอทรานสคริปต์  ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ตึก สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2