ตารางสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (เดือนตุลาคม 2565)