การกำหนดมาตราการการนำเสนอผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีสุดท้าย  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID 19

IAMBEST 2020

Submission Link  IAMBEST 2020