• ชั้น 1 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • 0-2329-8319

ประวัติงานบัณฑิตศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเดิมเป็นศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโดยความร่วมมือกับรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้แผนโคลัมโบ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2504 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2507 ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรีได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี และในปี พ.ศ. 2512 ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรก พ.ศ. 2514สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าได้ก่อตั้งขึ้นโดยรวมวิทยาลัย 3 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือและวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี มีฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2515 วิทยาลัยโทรคมนาคมเปลี่ยนเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการก่อสร้างโอนมาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหาร และเปลี่ยนเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2516 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าได้ โอนย้ายจากกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และอีก 2 ปีต่อมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยได้รับความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2518 ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สถาบันฯ เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2525 และมีนักศึกษาจบหลักสูตรเป็นคนแรกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2528 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอิสระตามพระราชบัญญัติ มีชื่อเต็มว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกดังนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1.4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1.5 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2.4 สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
2.5 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
2.6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2.7 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
2.8 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.9 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
2.10 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
2.11 สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
2.12 สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
2.13 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
2.14 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2.15 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2.16 สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ

บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีภาระงานหลักในการจัดการด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาทิ เช่น งานดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ,งานตารางสอน ตารางสอบ, คู่มือนักศึกษา , ประสานงานด้านหลักสูตร , การดำเนินการสอบวิชาสัมมนา ,การสอบวัดคุณสมบัติ (QE),การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ , การสอบวิทยานิพนธ์ ,ดำเนินการเรื่องยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับบุคลากรของสถาบันฯที่เข้ามาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
บริการด้านห้องเรียนห้องสอบ และโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการสอน และการสอบ ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาอาจารย์และบุคคลทั่วไปและนำเสนอทางอินเตอร์เน็ต