• ชั้น 1 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • 0-2329-8319

ระเบียบการสอบวัดคุณสมบัติ

เพื่อเป็นผู้ทีสิทธิ์ขอทำวิทยานิพนธ์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อนจุึงจะมีสิทธิ์ขอทำวิทยานิพนธ์

มีรายละเอียด ดังนี้

การขอสอบวัดคุณสมบัติ

1.นักศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) จึงจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ โดยการสอบวัดคุณสมบัติมีหลักเกณฑ์ดังนี้
จึงจะสอบวัดคุณสมบัติได้

1.1 นักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 และแบบ 2 จะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านก่อนการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) และการสอบวิทยานิพนธ์
1.2 การสอบวัดคุณสมบัติทำได้ด้วยการสอบข้อเขียน และหรือการสอบปากเปล่า
1.3 ให้คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบวัดคุณสมบัติ จำนวน 3 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์บัณฑิตที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
1.4 ให้ส่วนสนับสนุนวิชาการจัดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการกำหนด
1.5 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติจะให้ผลการสอบเป็น S ต้องมีมติเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง
1.6 กรณีสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถสอบวัดคุณสมบัติใหม่ในภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยนักศึกษาจะต้องชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามระเบียบสถาบันฯ
1.7 กรณีนักศึกษาขอสอบวัดคุณสมบัติใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อขอสอบวัดคุณสมบัติ
หรือลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติตามระเบียบของสถาบันฯ