• ชั้น 1 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • 0-2329-8319

ระเบียบการสอบวิทยานิพนธ์

การสอบวิทยานิพนธ์ มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติดังนี้
1.การสอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก นักศึกษามีสิทธิ์สอบได้ไม่เกิน คนละ 2 ครั้ง
2.กรณีสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายผ่านแล้ว นักศึกษาต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ตามที่คณะกรรมการสอบววิทยานิพนธ์กำหนดแล้วส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่สำนักบริหารวิชาการกำหนด ทั้งในรูปแบบเล่มเอกสารและในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสอบวิทยานิพนธ์สมบูรณ์และนักศึกษาต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาจึงถึงวันส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
3.กรณีนักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไม่ทันภาคการศึกษาที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยจนกว่านักศึกษาจะส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เสร็จสิ้น มิฉะนั้นจะถือว่าการสอบวิทยานิพนธ์ไม่สมบูรณ์
4.กรณีสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านนักศึกษาสามารถขอสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ในภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยนักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ตามระเบียบของสถาบัน
5. กรณีขอสอบวิทยานพนธ์ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบตามระเบียบของสถาบันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นให้เป็นของสถาบันเว้นแต่จะได้มีข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น