• ชั้น 1 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • 0-2329-8319

ข้อบังคับฯ ระเบีบบ ประกาศ สถาบันฯ

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การประเมินคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ในรูปแบบนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อใช้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551

ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Announcement of the School of Engineering Evaluating of the innovation or inventions for completion graduate studies

Announcement of School of Engineering Criteria of the publication in the international journals in the Q1 and Q2 of WOS databases for the doctoral degree completion

Announcement of School of Engineering Journal and Conference of completing graduate studies

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล WOS Q1 และ Q2 เพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การประเมินคุณภาพผลงานในรูปแบบนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบันฯ เรื่อง ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุนความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อย่างเป็นรูปธรรม

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบันฯ เรื่อง ทุนยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยปริญญาเกียตินิยม อันดับ 1 และอันดับ 2 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. หรือมหาวิทยาลัยอื่น หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการองทุนการศึกษา สถาบันฯ เรื่อง ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2564

ประกาศเรื่อง การจัดสอบแบบ Online ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร 2564

ประกาศ เรื่อง การใช้ผลงานวิจัย เพื่อขอปรับสภาพนักศึกษา และการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง วารสารและการประชุมวิชาการเพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเสนอวารสารและการประชุมวิชาการ พ.ศ. 2559
ประกาศ เรื่อง ผลงานตีพิมพ์เพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่อง การใช้ผลงานวิจัยเพื่อการปรับสภาพนักศึกษา การขยายเวลาการศึกษาและการสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2555 (ยกเลิก)
ข้อกำหนดและรายละเอียดในการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2545
ประกาศ เรื่อง การโอนผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่พ้นสภาพนักศึกษาและได้กลับเข้าศึกษาใหม่เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2552
ประกาศ การพ้นสภาพของนักศึกษาทดลองเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทดลองเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสามัญระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2552
ประกาศ การปรับสภาพของนักศึกษาทดลองเรียนเป็นนักศึกษาสามัญระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2552

มติคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้้งที่ 11/2563 เรื่อง การใช้ชื่อภาษาอังกฤษของคณะวิศวกรรมศาสตร์