• ชั้น 1 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • 0-2329-8319

ข้อบังคับฯ ระเบีบบ ประกาศ สถาบันฯ

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การประเมินคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ในรูปแบบนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อใช้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551

ประกาศบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล WOS Q1 และ Q2 เพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การประเมินคุณภาพผลงานในรูปแบบนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบันฯ เรื่อง ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุนความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อย่างเป็นรูปธรรม

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบันฯ เรื่อง ทุนยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยปริญญาเกียตินิยม อันดับ 1 และอันดับ 2 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. หรือมหาวิทยาลัยอื่น หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการองทุนการศึกษา สถาบันฯ เรื่อง ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2564

ประกาศเรื่อง การจัดสอบแบบ Online ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร 2564

ประกาศ เรื่อง การใช้ผลงานวิจัย เพื่อขอปรับสภาพนักศึกษา และการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง วารสารและการประชุมวิชาการเพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเสนอวารสารและการประชุมวิชาการ พ.ศ. 2559
ประกาศ เรื่อง ผลงานตีพิมพ์เพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่อง การใช้ผลงานวิจัยเพื่อการปรับสภาพนักศึกษา การขยายเวลาการศึกษาและการสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2555 (ยกเลิก)
ข้อกำหนดและรายละเอียดในการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2545
ประกาศ เรื่อง การโอนผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่พ้นสภาพนักศึกษาและได้กลับเข้าศึกษาใหม่เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2552
ประกาศ การพ้นสภาพของนักศึกษาทดลองเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทดลองเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสามัญระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2552
ประกาศ การปรับสภาพของนักศึกษาทดลองเรียนเป็นนักศึกษาสามัญระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2552

มติคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้้งที่ 11/2563 เรื่อง การใช้ชื่อภาษาอังกฤษของคณะวิศวกรรมศาสตร์