ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง วารสารและการประชุมวิชาเพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Update

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง วารสาร-การประชุมวิชาการ หลักสูตร ปรด.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน