• ชั้น 1 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • 0-2329-8319

การขอรับรองวารสารและการประชุมวิชาการสำหรับตีพิมพ์บทความวิจัย

* การรับรองเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยที่ใช้สำเร็จการศึกษา ให้ตรวจสอบรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ
สำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยของบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หากวารสาร/การประชุมทางวิชาการนั้น
ยังไม่ได้รับการรับรองให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาโท

วารสารทางวิชาการ
1.ถ่ายสำเนาปกวารสาร, รายนามผู้พิจารณาบทความ, ตัวอย่างบทความวิจัย
ในเล่ม 1 ชุด
2.บันทึกข้อความจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ขอให้รับรองวารสาร
ดาวน์โหลดแบบเสนอรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ
สำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยจากหน้าเว็บบัณฑิตศึกษา( www.kmitl.ac.th/grad_eng/www/Form/form 05.doc .)
โดยให้ อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนามให้การรับรองวารสาร
3.ส่งเอกสารในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ที่บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาร่วมกันในที่ประชุม
5.เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการแล้ว
บัณฑิตศึกษาจะทำประกาศเพื่อรับรองวารสารโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ

การประชุมทางวิชาการ
1.ถ่ายสำเนา Call for paper รายนามผู้พิจารณาบทความ
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 ชุด
2.ดาวน์โหลดแบบเสนอรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการสำหรับการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยจากหน้าเว็บบัณฑิตศึกษา
( www.kmitl.ac.th/grad_eng/www/Form/form 05. doc .)
โดยให้อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ลงนามให้การรับรองวารสาร
3.ส่งเอกสารในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ที่บัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
พิจารณาร่วมกันในที่ประชุม
5. เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการแล้ว
บัณฑิตศึกษาจะทำประกาศเพื่อรับรองวารสารโดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาเอก

วารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (Full paper , Short paper)

มีเอกสารและขั้นตอนเหมือนระดับปริญญาโท (กรณีขอ Full paper ให้ส่งตัวอย่าง
เล่มวารสารด้วย)

การประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (Short paper) มีเอกสารและขั้นตอนเหมือนระดับปริญญาโท