• ชั้น 1 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 0-2329-8319
 1. แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ-พิเศษ
 2. แบบฟอร์มการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
 3. แบบฟอร์มขอรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 4. แบบฟอร์มขอเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(ร่วม)
 5. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 6. แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 7. แบบฟอร์มขอวัดคุณสมบัติ
 8. แบบขอสอบประมวลความรุู้ (Comprehensive Examination)
 9. แบบฟอร์มคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ – การค้นคว้าอิสระ
 10. แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
 11. แบบฟอร์มคำร้องขอปรับสภาพเป็นนักศึกษาสามัญ ระดับบัณฑิตศึกษา
 12. แบบฟอร์มเสนอรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย
 13. แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและโอนผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 14. แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษาทดลองเรียน
 15. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
 16. แบบฟอร์มคำร้องขอแจ้งหัวข้อวิชาสัมมนา
 17. แบบฟอร์มขออนุญาตสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 18. แบบฟอร์มขออนุมัติการสนับสนุนเงินรายได้ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
 19. แบบฟอร์มการตรวจรับรองแก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 20. แบบฟอร์มขอเทียบวิชาเรียนต่างหลักสูตรนักศึกษาสามัญ
 21. แบบฟอร์มขออนมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษาแผน ข)
 22. แบบฟอร์มใบรับรองการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมการป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
 23. แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน