• ชั้น 1 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 0-2329-8319
 • แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ-พิเศษ  (Graduate Academic Staff Approval Form)    
 • แบบฟอร์มการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  (Academic Advisor Appointment Form  
 • แบบฟอร์มการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันสำหรับประเมินคุณภาพผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือ งานสร้างสรรค์ (Application for External Form  
 • แบบฟอร์มขอรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Thesis Advisor Proposing Form )   
 • แบบฟอร์มขอเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ( Thesis Advisor adding Request Form (joint))     
 •  แบบฟอร์มขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  (Thesis Advisor Changing Request Form )    
 • แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Title Thesis Request Form)   
 • แบบฟอร์มขอวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination Submit Form)    
 • แบบขอสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination Submit Form)     
 • แบบฟอร์มคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ – การค้นคว้าอิสระ (Thesis and Independent Study Submit Form)   
 • แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท    
 • แบบฟอร์มคำร้องขอปรับสภาพเป็นนักศึกษาสามัญ ระดับบัณฑิตศึกษา (Requesting to adjust to become a full-time student  
 • แบบฟอร์มเสนอรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย (Journal and conference proposal form for publishing research paper  
 • แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและโอนผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ( Academic Transfer Request Form )  
 • แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษาทดลองเรียน   
 • แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (General Request Form)    
 • แบบฟอร์มคำร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา (Request Form for Retaining)    
 • แบบฟอร์มคำร้องขอแจ้งหัวข้อวิชาสัมมนา (Seminar Submit Form 
 • แบบฟอร์มขออนุญาตสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
 • แบบฟอร์มขออนุมัติการสนับสนุนเงินรายได้ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย    
 • แบบฟอร์มการตรวจรับรองแก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Thesis Verify Request  Form)    
 • แบบฟอร์มขอเทียบวิชาเรียนต่างหลักสูตรนักศึกษาสามัญ    
 • แบบฟอร์มขออนมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษาแผน ข) (Request Form for Approval  Independent Study Title  Form)
    
 • แบบฟอร์มใบรับรองการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมการป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Prevent Plagiarism Report Form)     
 • แบบฟอร์มการจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Template Guideline)     
 • แบบรับรองความถูกต้องของวิทยานิพนธ์