• ชั้น 1 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • 0-2329-8319
 1. แบบคำร้องขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 2. แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
 3. แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
 4. แบบคำร้องขอปรับสภาพเป็นนักศึกษาสามัญ ระดับบัณฑิตศึกษา
 5. แบบเสนอรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย
 6. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 7. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
 8. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา
 9. แบบขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 10. แบบขอเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 11. แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและโอนผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 12. แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษาทดลองเรียน
 13. แบบคำร้องทั่วไป
 14. แบบฟอร์มใบรับรองการใช้ผลงานทางวิชาการสำหรับการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 15. แบบขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต
 16. แบบแจ้งหัวข้อวิชาสัมมนา
 17. แบบขอวัดคุณสมบัติ
 18. แบบฟอร์มขออนุญาตสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 19. แบบฟอร์มขออนุมัติการสนับสนุนเงินรายได้ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
 20. แบบฟอร์มการตรวจรับรองแก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 21. แบบขอเทียบวิชาเรียนต่างหลักสูตรนักศึกษาสามัญ
 22. แบบขอสอบประมวลความรุู้ (Comprehensive Examination)
 23. แบบขออนมัติหัวข้อและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษาแผน ข)
 24. แบบขอสอบการค้นคว้าอิสระ
 25. แบบใบรับรองการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรมการป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
 26. แบบประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน