ตารางสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564