ตารางสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564