TS Escorts
  • ชั้น 1 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • 0-2329-8319

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

การยื่นสอบออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (Online Examination Submisssion semester 2/2022) 

แบบฟอร์มคำร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา (Request Form for Retaining) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง วารสารและการประชุมวิชาการเพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา Update

เรื่อง ปฏิทินระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2565-2566

เรื่อง  ประกาศ การติดต่อขอรับ ATK ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เรื่อง  การขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565

 

 

 

Read More

รับสมัครสอบ ป.โท – ป.เอก

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ผลงานวิจัยและคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิต แยกตามภาควิชาและรับนักศึกษาได้ตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558 (เดือนกันยายน 2565)

ผลงานวิจัยและคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิต แยกตามภาควิชาและรับนักศึกษาได้ตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558 (เดือนสิงหาคม 2565)

ผลงานวิจัยและคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิต แยกตามภาควิชาและสามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558 (เดือนมิถุนายน 2565)

ผลงานวิจัยและคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิต แยกตามภาควิชาและสามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558 (เดือนพฤษภาคม 2565)

ผลงานวิจัยและคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิต แยกตามภาควิชาและสามารถรับนักศึกษาได้ เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558 (เดือน เมษายน 2565)

ผลงานวิจัยและคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิต แยกตามภาควิชาและสามารถรับนักศึกษาได้ เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)

ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตและผลงานวิจัยแยกตามภาควิชาที่สามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558  (กันยายน 2564)

ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตและผลงานวิจัยแยกตามภาควิชาที่สามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558  (เมษายน 2564)

ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตและผลงานวิจัยแยกตามภาควิชาที่สามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558  (มีนาคม 2564)

ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตและผลงานวิจัยแยกตามภาควิชาที่สามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558  (กุมภาพันธ์ 2564)

ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตและผลงานวิจัยแยกตามภาควิชาที่สามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558  (มกราคม 2564)

ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตและผลงานวิจัยแยกตามภาควิชาที่สามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558  (ธันวาคม 2563)

ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตและผลงานวิจัยแยกตามภาควิชาที่สามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558  (พฤศจิกายน 2563)

ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตและผลงานวิจัยแยกตามภาควิชาที่สามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558  (ตุลาคม 2563)

ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตและผลงานวิจัยแยกตามภาควิชาที่สามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558  (กันยายน 2563)

ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตและผลงานวิจัยแยกตามภาควิชาที่สามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558  (สิงหาคม 2563)

ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตและผลงานวิจัยแยกตามภาควิชาที่สามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558  (กรกฎาคม 2563)

ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตและผลงานวิจัยแยกตามภาควิชาที่สามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558  (มิถุนายน 2563)

ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตและผลงานวิจัยแยกตามภาควิชาที่สามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558  (พฤษภาคม 2563)

ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตและผลงานวิจัยแยกตามภาควิชาที่สามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558  (เมษายน 2563)

ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตและผลงานวิจัยแยกตามภาควิชาที่สามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558  (มีนาคม 2563)

ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตและผลงานวิจัยแยกตามภาควิชาที่สามารถรับนักศึกษาได้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558 (กุมภาพันธ์ 2563) 

 

Read More

รายชื่อและวารสารและการประชุมวิชาการสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง วารสารและการประชุมวิชาเพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Update

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง วารสาร-การประชุมวิชาการ หลักสูตร ปรด.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง วารสาร-การประชุมวิชาการ หลักสูตร ปรด.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม  2564

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม  2563

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2563

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562

Read More